DANH SÁCH SIM HỢP MỆNH HỎA

Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Sim Cải vận
Sim Tình duyên
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Xoá hết
Xem
11,226
sim
Sắp xếp up down price
 • 1,980,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 2,890,000vnđ
  Mộc
  9
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 3,600,000vnđ
  Mộc
  9
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 3,990,000vnđ
  Mộc
  10
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 4,070,000vnđ
  Mộc
  10
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 4,290,000vnđ
  Mộc
  9
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 4,370,000vnđ
  Mộc
  10
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 4,590,000vnđ
  Mộc
  10
  Thuần Ly (離 lí)
 • 5,390,000vnđ
  Mộc
  10
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 7,990,000vnđ
  Mộc
  10
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 13,100,000vnđ
  Mộc
  9.5
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 13,980,000vnđ
  Mộc
  4
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 14,750,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Thuần Ly (離 lí)
 • 14,830,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 14,850,000vnđ
  Mộc
  5
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 15,000,000vnđ
  Mộc
  4.5
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 15,670,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 15,680,000vnđ
  Mộc
  5.5
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 15,700,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Thuần Ly (離 lí)
 • 15,710,000vnđ
  Mộc
  9
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 15,720,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 16,000,000vnđ
  Mộc
  6
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 16,490,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 16,570,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 16,590,000vnđ
  Mộc
  9
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 16,940,000vnđ
  Mộc
  9.5
  Thuần Đoài (兌 duì)
 • 17,560,000vnđ
  Mộc
  7.75
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 17,570,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 17,580,000vnđ
  Mộc
  6.25
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 17,600,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 18,000,000vnđ
  Mộc
  8
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 18,420,000vnđ
  Mộc
  10
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 18,640,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 18,660,000vnđ
  Mộc
  8
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 18,680,000vnđ
  Mộc
  6.75
  Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 • 19,300,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 19,570,000vnđ
  Mộc
  8
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 20,000,000vnđ
  Mộc
  6
  Thuần Đoài (兌 duì)
 • 20,420,000vnđ
  Mộc
  8
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 20,510,000vnđ
  Mộc
  7
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 21,020,000vnđ
  Mộc
  7
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 21,410,000vnđ
  Mộc
  9
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 21,880,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 21,890,000vnđ
  Mộc
  7
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 21,910,000vnđ
  Mộc
  8
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 21,920,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 22,320,000vnđ
  Mộc
  2.75
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 22,750,000vnđ
  Mộc
  8
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 23,230,000vnđ
  Mộc
  9.25
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 23,260,000vnđ
  Mộc
  5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 24,090,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 24,480,000vnđ
  Mộc
  7.25
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 25,000,000vnđ
  Mộc
  8
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 25,380,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 26,010,000vnđ
  Mộc
  5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 26,220,000vnđ
  Mộc
  8
  Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • 26,240,000vnđ
  Mộc
  3.25
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 26,930,000vnđ
  Mộc
  6
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 27,770,000vnđ
  Mộc
  7.25
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 27,850,000vnđ
  Mộc
  9
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 28,380,000vnđ
  Mộc
  9
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 29,680,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 30,530,000vnđ
  Mộc
  8
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 30,580,000vnđ
  Mộc
  10
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 31,430,000vnđ
  Mộc
  7.75
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 32,420,000vnđ
  Mộc
  9.5
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 33,120,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 33,990,000vnđ
  Mộc
  8
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 34,840,000vnđ
  Mộc
  7
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 34,880,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 36,090,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 36,570,000vnđ
  Mộc
  4
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 38,190,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 39,160,000vnđ
  Mộc
  9
  Thuần Đoài (兌 duì)
 • 39,760,000vnđ
  Mộc
  7.25
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 41,610,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 43,080,000vnđ
  Mộc
  2.75
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 44,690,000vnđ
  Mộc
  8
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 44,720,000vnđ
  Mộc
  4
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 46,280,000vnđ
  Mộc
  5.5
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 49,100,000vnđ
  Mộc
  9.5
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 49,130,000vnđ
  Mộc
  7
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 51,790,000vnđ
  Mộc
  8
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 53,550,000vnđ
  Mộc
  7
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 56,650,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 59,380,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 61,960,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 66,500,000vnđ
  Mộc
  6.25
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 70,330,000vnđ
  Mộc
  7.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 74,450,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 79,540,000vnđ
  Mộc
  6.25
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 86,130,000vnđ
  Mộc
  8
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 94,170,000vnđ
  Mộc
  7
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 108,120,000vnđ
  Mộc
  7
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 122,000,000vnđ
  Mộc
  6.75
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 140,720,000vnđ
  Mộc
  7
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 163,770,000vnđ
  Mộc
  8
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 187,300,000vnđ
  Mộc
  9
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 239,450,000vnđ
  Mộc
  6.5
  Thuần Ly (離 lí)
 • 327,040,000vnđ
  Mộc
  8.5
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall