DANH SÁCH SIM HỢP MỆNH Thủy

Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Sim Cải vận
Sim Tình duyên
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Xoá hết
Xem
8,317
sim
Sắp xếp up down price
 • 1,300,000vnđ
  Kim
  6.5
  Lôi Phong Hằng (恆 héng)
 • 3,450,000vnđ
  Kim
  6
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 3,980,000vnđ
  Kim
  9
  Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 • 4,000,000vnđ
  Kim
  9
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 4,090,000vnđ
  Kim
  10
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 4,270,000vnđ
  Kim
  10
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 4,290,000vnđ
  Kim
  9
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 4,390,000vnđ
  Kim
  9.5
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 4,800,000vnđ
  Kim
  10
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 6,300,000vnđ
  Kim
  10
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 12,370,000vnđ
  Kim
  8
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 13,970,000vnđ
  Kim
  8.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 14,730,000vnđ
  Kim
  4.5
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 14,820,000vnđ
  Kim
  2.75
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 14,840,000vnđ
  Kim
  7
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 15,000,000vnđ
  Kim
  9.5
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 15,510,000vnđ
  Kim
  8.25
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 15,680,000vnđ
  Kim
  6.5
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 15,690,000vnđ
  Kim
  7
  Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 • 15,710,000vnđ
  Kim
  7.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 15,720,000vnđ
  Kim
  9
  Thuần Ly (離 lí)
 • 16,000,000vnđ
  Kim
  8
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 16,550,000vnđ
  Kim
  7.5
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 16,570,000vnđ
  Kim
  7.5
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 16,590,000vnđ
  Kim
  3.75
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 17,020,000vnđ
  Kim
  7.25
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 17,560,000vnđ
  Kim
  8
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 17,570,000vnđ
  Kim
  5.25
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 17,590,000vnđ
  Kim
  7
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 17,600,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thuần Ly (離 lí)
 • 18,000,000vnđ
  Kim
  5.75
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 18,440,000vnđ
  Kim
  9
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 18,650,000vnđ
  Kim
  7.25
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 18,680,000vnđ
  Kim
  6.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 19,290,000vnđ
  Kim
  8
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 19,410,000vnđ
  Kim
  4.5
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 20,000,000vnđ
  Kim
  6.5
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 20,440,000vnđ
  Kim
  5.75
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 20,510,000vnđ
  Kim
  8
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 21,030,000vnđ
  Kim
  9.5
  Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 • 21,410,000vnđ
  Kim
  8
  Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)
 • 21,880,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thuần Ly (離 lí)
 • 21,890,000vnđ
  Kim
  5
  Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 • 21,910,000vnđ
  Kim
  7
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 21,920,000vnđ
  Kim
  6
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 22,310,000vnđ
  Kim
  6.5
  Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 • 22,510,000vnđ
  Kim
  7.75
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 23,230,000vnđ
  Kim
  8.5
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 23,260,000vnđ
  Kim
  7.75
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 23,790,000vnđ
  Kim
  9.25
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 24,480,000vnđ
  Kim
  7.75
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 25,000,000vnđ
  Kim
  7.25
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 25,370,000vnđ
  Kim
  8.5
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 26,020,000vnđ
  Kim
  9
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 26,220,000vnđ
  Kim
  7
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 26,240,000vnđ
  Kim
  7
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 26,940,000vnđ
  Kim
  7.25
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 27,820,000vnđ
  Kim
  6.5
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 27,860,000vnđ
  Kim
  6
  Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 • 28,790,000vnđ
  Kim
  9
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 30,000,000vnđ
  Kim
  6.5
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 30,540,000vnđ
  Kim
  7
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 30,660,000vnđ
  Kim
  8
  Sơn Lôi Di (頤 yí)
 • 31,520,000vnđ
  Kim
  7
  Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 • 32,440,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 33,180,000vnđ
  Kim
  5
  Thuần Khảm (坎 kǎn)
 • 34,010,000vnđ
  Kim
  7.5
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 34,850,000vnđ
  Kim
  6.5
  Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 • 34,880,000vnđ
  Kim
  7.75
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 36,080,000vnđ
  Kim
  7.5
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 36,410,000vnđ
  Kim
  9
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 37,500,000vnđ
  Kim
  8
  Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 • 39,100,000vnđ
  Kim
  7.75
  Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 • 39,190,000vnđ
  Kim
  6.25
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 41,590,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thuần Cấn (艮 gèn)
 • 42,120,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 44,680,000vnđ
  Kim
  8.75
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 44,710,000vnđ
  Kim
  8.5
  Sơn Hỏa Bí (賁 bì)
 • 46,250,000vnđ
  Kim
  7.5
  Địa Lôi Phục (復 fù)
 • 47,790,000vnđ
  Kim
  3.5
  Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 • 49,130,000vnđ
  Kim
  8
  Thuần Càn (乾 qián)
 • 51,780,000vnđ
  Kim
  6
  Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 • 53,540,000vnđ
  Kim
  5.75
  Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 • 57,060,000vnđ
  Kim
  8.25
  Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 • 58,860,000vnđ
  Kim
  6
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 61,930,000vnđ
  Kim
  7.5
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 66,790,000vnđ
  Kim
  7
  Thiên Lôi Vô Vọng (無妄 wú wàng)
 • 70,320,000vnđ
  Kim
  10
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 74,460,000vnđ
  Kim
  10
  Thuần Ly (離 lí)
 • 79,190,000vnđ
  Kim
  7.25
  Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 • 84,500,000vnđ
  Kim
  9
  Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 • 94,140,000vnđ
  Kim
  7.75
  Thuần Khôn (坤 kūn)
 • 108,130,000vnđ
  Kim
  5.5
  Trạch Hỏa Cách (革 gé)
 • 120,230,000vnđ
  Kim
  9.5
  Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 • 134,230,000vnđ
  Kim
  7
  Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 • 152,390,000vnđ
  Kim
  6.5
  Địa Thủy Sư (師 shī)
 • 176,110,000vnđ
  Kim
  7.25
  Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 • 215,240,000vnđ
  Kim
  7.5
  Thiên Trạch Lý (履 lǚ)
 • 280,430,000vnđ
  Kim
  8
  Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 • 410,090,000vnđ
  Kim
  9.5
  Thuần Ly (離 lí)

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall