Thiên Tiên Diệt Số 35

TỔN 272  

  

Kiêm quán thú thiếp lai vấn bốc 

Nội ngoại quỉ hào yếu phản phúc 

Mạc nhược tu tùng tiền khứ tầm 

Hậu sản hiền năng đa tấn phước. 

 

Ong muốn tầm quẻ cưới vợ bé  

Trong ngoài thế nào cũng phản không khỏi

Chi bằng dùng người trước còn hơn

Sau sanh con làm ăn khá.  

 

BỈ 273  

  

Quỉ hào trì thế vấn đa đoan 

Quân vấn cầu hôn khước bất an 

Cánh thả mai nhơn đa bất lực 

Nhứt ban thiết xuất lưỡng tam ban. 

 

Hào quỉ chủ động rối đa đoan  

Nhà ngươi hỏi việc đôi bạn, không nên  

Lại thêm mai nhơn bất lực  

Mối nầy nói chưa xong,2,3 đám chực hôm đó  

  

MI 247  

  

Tài hào trì thế tất cao cường 

Mua bán hàng dạo chiếm chi quái thậm lương 

Mãi mại khán lai cu toại ý 

Tam thất thập, nhứt kiến trinh tường 

 

Hào tài ở thế cứng cỏi lắm  

Mua bán hàng dạo quẻ nầy tốt  

Mua bán coi kỹ được vừa ý  

Tháng 3, tháng 7, 10, 11, khá lắm.  

 

CÔ 275  

  

Lưỡng hào lai thạch tai sanh thế 

Hòa sự tu tri ngộ quới nhơn 

Duy hướng đông nam kỳ khứ 

Tài năng đăng vị đắc thiên kim 

 

Hai hào tài đều sanh thế  

Việc hòa này có lẽ gặp quới nhơn  

Nhưng hướng đông nam có điềm tốt  

Đặng tiền của nhiều và lên chức  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall